ELEMENTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA U 2015.-16. GODINI

ELEMENTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA U 2015.-16. GODINI

PLANIRANA DJELOVANJA UNUTAR RANOG PREDŠKOLSKOG ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ZA 2015.-16. GODINU.

(dio Godišnjeg plana i programa vrtića)

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Planiranje unutar odgojno-obrazovnog rada ne može biti strogo strukturirano, već je fleksibilno i usmjereno na dijete kao cjelovito biće i na njegovu dobrobit i načine kojima se ona može ostvariti.

Planiranje odgojno-obrazovnog rada obuhvaća obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta i ostalih u odgojno obrazovnom procesu.

Zadaće će se ostvarivati planiranjem i odabirom različitih sadržaja koji nisu strogo planirani već će se njihov odabir provoditi na temelju interesa i inicijative djece uz poštivanje djetetova individualnog razvoja.

Važno je tijekom rada ostvarivati fleksibilnost, prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djeteta pojedinačno ali i skupine i na kraju vrtića i uže i šire zajednice.

To podrazumijeva integrirani pristup planiranja i poimanje djeteta kao cjelovitog bića, biti otvoren za promjene i zajedničko dolaženje do spoznaja.

Prvenstveno, kod planiranja stalno treba imati u vidu da je rani odgoj otvoren, dinamičan i razvojan, a time podložan promjenama, a planiranje je u svrhu lakše orijentacije i kao osnova koja se nadopunjuje situacijski i ne može se planirati sa čvrstom strukturom.

U svom planiranju djelovanja unutar odgojno-obrazovnog procesa, promišljanja će biti usmjerena na razvoj djetetovih kompetencija :

 1. Komunikacija na materinskome jeziku
 2. Komunikacija na stranim jezicima
 3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju
 4. Digitalna kompetencija
 5. Učiti kako učiti
 6. Socijalna i građanska kompetencija
 7. Inicijativnost i poduzetnost
 8. Kulturna svijest i izražavanje

Da bi se ostvarili uvjeti za razvoj kompetencija potrebno je neprekidno slušati dijete, promatrati, bilježiti, uključiti dijete kao aktivnog sukonstruktora, a pozornost sa sadržaja fokusirati na procese učenja.

Polazišta odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću :

ü  Planiranje i stvaranje okruženja koje omogućava djetetu različite vrste interackcija

ü  Aktivnosti podupiru različite aspekte djetetova razvoja

ü  Planiranje i stvaranje uvjeta za razvoj slobodne, samoorganizirane igre i aktivnosti djeteta

ü  Buđenje prirodne znatiželje djeteta, čuđenje i potrebu za daljnjim istraživanjem

ü  Poštivanje djetetovih interesa i potreba

ü  Poticanje djeteta da se zna zauzeti za sebe ali i preuzeti odgovornost za svoje ponašanje i izbore

ü  Omogućiti djetetu slobodan izbor aktivnosti i partnera za igru, izmjenu iskustva

ü  Podržavanje djetetovo interpretiranje iskustvenog, njegovo samostalno otkrivanje, razmišljanje - učenje

ü  Stvaranje okruženja u kojem dijete ima mogućnost živjeti svoja prava ali znati poštivati i tuđa

ü  Poticanje djece na samoprocjenu i uočavanje uzročno-posljedičnih veza

ü  Poticanje različitih simboličkih izričaja djeteta ( likovni, grafički, verbalni, neverbalni, kretni)

ü  Podupirati dječje kreativno stvaranje i dječju inicijativu

ü  Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa sa djecom

ü  Osnaživanje djeteta za demokratski dijalog sa ostalima, slobodno iznošenje svojih stavova i viđenja

ü  Stvaranje socijalnog okruženja u kojem se njeguju humani međuljudski odnosi i društvene vrijednosti

ü  Uvažavanje djetetovih opažanja, izjava, doživljaja, potreba, prijedloga i poticanje djeteta na samoprocjenu

ü  DIJETE JE AKTIVNI, JEDNAKO VRIJEDAN SUDIONIK U PROCESU VLASTITOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Odgojno-obrazovni rad potrebno je planirati uz korištenje pedagogije slušanja a u svrhu boljeg razumijevanja i poštivanja djece i njihovih potreba i prava te cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa.

Od posebne važnosti je i postizanje zajedničke vizije, koja s vremenom može postati i misija Vrtića. Vizija vrtića je zapravo kultura vrtića, koja čini prepoznatljivost vrtića na osnovu postupaka i uvjerenja svih zaposlenih u vrtiću.

Vizija se temelji na načelima demokratičnosti, međusobnog poštovanja, kvalitetnoj komunikaciji, ravnomjernoj distribuciji moći i kvalitetnog vođenja ustanove.

Vizija Ustanove : Prepoznatljivost ustanove kao okruženja u kojem se njeguju međuljudski odnosi, potiče poštivanje ljudskih vrijednosti i razvoj emocionalne i socijalne kompetencije svih sudionika, ODNOSNO STVARANJE POTICAJNOG SOCIJALNOG OKRUŽENJA.

Aktivnosti koje mogu doprinijeti prepoznavanju i ostvarenju vizije su:

 • Stvarati ozračje u kojem se osjeća sigurnost, dobrodošlica, toplina, razumijevanje, prijateljstvo, solidarnost
 • Osigurati djetetu prostor i vrijeme zakretanje, istraživanje, izražavanje, te odmor
 • Stvaranje međusobnog poštovanja, povjerenja i uvjeta za ostvarivanje recipročne komunikacije svih sudionika odgojno-obrazovnog
 • Postupno uključivanje djeteta u skupinu uz aktivno sudjelovanje roditelja i svih odraslih u ustanovi – boravak djeteta u prostoru u nazočnosti roditelja
 • Sprečavanje mogućnosti djelovanja negativnih utjecaja koji bi mogli izazvati trajniji strah, tjeskobu, posramljenost, dugo mirovanje i dosadu
 • Čuvanje i podržavanje osjećaja povezanosti djeteta sa obitelji i sa skupinom u vrtiću (prostor za slike obitelji, donošenje omiljene igračke u skupinu, stavljanje fotografije djeteta u garderobu zajedno sa roditeljem i djetetom i dr.)
 • Omogućiti djetetu izražavanje na način koji je njemu najprirodniji, u kojem ima mogućnosti zadovoljavati svoje potrebe
 • Planiranje aktivnosti koje omogućuju bogatstvo interakcija djece s drugom djecom i odraslima
 • Stvaranje uvjeta u kojima se dijete osjeća pripadnikom i ravnopravnim članom
 • Njegovanje mirotvornog ponašanja
 • Poticati imenovanje i prepoznavanje emocija i pokazati djetetu da ga razumijemo, odnosno reagirati na svaku emociju i omogućiti djetetu iskustvo sa emocijama
 • Izrada informativnog letka koji upoznaje roditelja sa radom vrtića i sa specifičnostima procesa prilagodbe.
 • Izmjena iskustva, prijedloga i ideja svih zaposlenih kao preduvjet za izgradnju kvalitetne komunikacije, kontinuirano korigiranje i izgrađivanje novih u socijalnoj interakciji sa djecom i odraslima
 • Stalan rad na osobnom i stručnom rastu svih zaposlenih

Razvojne zadaće dio su orijentacijskog plana koji će se izrađivati :

Sve razvojne zadaće planirane su na osnovu programskog usmjerenja i služe kao smjernice, gdje dolazi do izražaja mogućnost različitosti sadržaja i aktivnosti, a vezano uz senzibilitet odraslih za dijete kao individuu. One mogu i ne moraju biti ostvarene u potpunosti.

Vođeni timskim radom, vizijom vrtića i na osnovu novih spoznaja planirano je u vrtiću provesti istraživanje koje bi doprinijelo većem sudjelovanju djeteta u osobnom odgojno obrazovnom procesu i utjecalo na promjenu uvriježenih stavova odgojitelja: Ozračje u vrtiću i dijete kao sukonstruktor odgojno obrazovnog procesa

U istraživanje će biti uključeni pedagoginja, odgojiteljice, ravnateljica, djeca, ostali zaposleni i roditelji, vanjski stručni suradnici.

Koraci koji su planirani :

-          procjena inicijalnog stanja

-          određivanje cilja istraživanja ( kvaliteta komunikacije unutar odgojno-obrazovnog rada, uspješnost postupaka odgojitelja, ponašanja djece, kvaliteta materijalnog i nematerijalnog ozračja, povjerenje odgojitelja u dijete, spremnost na suradnju)

-          zadaci unutar istraživanja (u odnosu na dijete, odgojitelja, pedagoga, stručnog tima , roditelja, prijedlozi i pronalaženje literature)

-          izrada instrumenata i načina praćenja i bilježenja

-          praćenje, bilježenje, analiza, daljnji postupci

-          promjene unutar praćenja, uočavanje kritičnih točaka

-          evaluacija i bilježenja rezultata

-          spoznaje do kojih smo došli

-          samovrednovanje i vrednovanje

-          zaključak i daljnje planiranje

Globalne razvojne zadaće, aktivnosti, sadržaji

Tjelesni i psihomotorni razvoj

-          zadovoljavanje potreba djeteta sa različitim oblicima kretanja

-          razvoj motoričkih vještina (puzanje, hodanje, hodanje u paru, trčanje, trčanje sa preprekama, provlačenje preskakanje, kotrljanje, bacanje lopte)

-          Boravak djeteta na zraku, ciljane šetnje, aktivnosti na zraku

-          Stjecanje navika bavljenja rekreativnim aktivnostima

-          organizirati elementarne igre koje će utjecati na razvoj i jačanje svih mišićnih skupina i cjelokupni razvoj djeteta

-          razvijanjesposobnosti održavanjaravnoteže u različitim položajima tijela

-          prepoznavanje i zadovoljavanje općih i posebnih potreba djeteta

-          razvijanje sposobnosti taktilnog osjeta, osvještavanje i korištenje svih osjetila

-          razvijanje sposobnosti orijentacije u prostoru u odnosu na vlastito tijelo

-          razvijanje sitne muskulature šake i prstiju

-          razvijanje koordinacije i spretnosti okulomotorike

-          razvijanje sposobnosti koordinacije pokreta kod simultanih i ritmičkih pokreta

-          oslobađanje tijela suvišnih pokreta

-          poticanje prirodne dinamike i tempa pokreta

-          razvijanje tjelesne izdržljivosti

-          utjecati na pravilan rast, razvoj i zdravlje djeteta

-          razvijati unutarnju i vanjsku samostalnost djeteta

-          samostalnost pri održavanju urednosti okruženja u kojem žive

-          samostalnost u oblačenju i svlačenju

-          humani odnosi među spolovima

-          razvijanje znanja i navika za očuvanje posebne sigurnosti

-          poimanje pojma zdrave prehrane

-          stjecanje i održavanje pravilnih navika osobne higijene

-          postavljanje stola, serviranje - aktivno sudjelovanje tijekom obroka

-          razvoj potrebe za održavanjem čistoće u prostoru i izvan njega

-          navika štednje energije (voda, struja)

-          briga o razvrstavanju i pravilnom odlaganju otpada

-          upoznavanje s prednostima i potrebom održivog razvoja

-          slobodne i spontane igre uz upoznavanje sa mogućim opasnostima i sa pravilnom uporabom igrala

-          susreti s drugima izvan skupine uz mogućnosti izmjene iskustva

-          šetnje i rekreativni programi

-          predstave, kulturno – umjetnička događanja

-          uključivanje roditelja u program predškole

-          suradnja sa stručnjacima i osobama različitog profila zanimanja (medicinska sestra, stomatolog, pedijatar, ortoped, kuhar, sportaš)

-          izmjena dinamičkih i statičnih aktivnosti

Emocionalni i socijalni razvoj

v  upoznavanje djeteta sa prostorom dnevnog boravka i ostalim prostorima vrtića

v  podržavanje emocionalne stabilnosti u odgojnoj skupini

v  stvaranje pozitivnog socijalnog ozračja za prvi susret sa vrtićom i skupinom

v  njegovanje i održavanje veza obiteljskog doma i dječjeg vrtića

v  podržavanje osjećaja sigurnosti, zadovoljstva i slobode

v  prijateljska pomoć u igri i dnevnim aktivnostima

v  razvijanje potrebe za čistoćom i urednošću te navika odlaganja igračaka i odjevnih predmeta na za to određena mjesta

v  mogućnost provođenja izmjene aktivnosti i odmora, zadovoljavanje prava djeteta na zdravlje

v  osamostaljivanje djece kod održavanja osnovnih higijenskih navika: pranje ruku, korištenje dezinfekcijskih sredstava, umivanje, korištenje osobnog pribora za češljanje, održavanje higijene usta, upotreba toaletnog papira, redovito održavanje higijene tijela, odjeće i obuće, razvrstavanje otpada

v  razvoj poštovanja osobne i tuđe imovine

v  poticanje i stvaranje ozračja za razvoj svih oblika igre, buđenja dječjeg interesa i potrebe da promišlja, istražuje, pronalazi nova kreativna rješenje i slobodno izmjenjuje svoja iskustva

v  zajedničke aktivnosti manjeg broja djece i na nivou cijele skupine uz poticanje inicijativnosti i poduzetnosti kod djeteta

v  imenovanje i spoznaja o članovima obitelji, o životu i radu, o susjedima, prijateljima, praznicima, proslavama rođendana i sol., koriste osobna imena

v  poštovanje prema svima koji se brinu za sigurnost djece u obitelji, vrtiću i neposrednoj okolini

v  Omogućiti djetetu sudjelovanje u različitim vrstama interakcija

v  usvajanje navika pristojnog ponašanja u različitim situacijama (uređenje svečanog stola, igre restorana, igre liječnika i sol.)

v  zadovoljavanje potrebe kod djece da vrše dogovore i planiraju zajedničke igre i aktivnosti i uključivanje odrasle osobe kada dijete za to pokaže potrebu i interes

v  prepoznavanje osobnih emocija, emocija kod drugih i ponašanja povezanih sa emocijama – empatija

v  usmjeravanje djeteta na vlastite i tuđe potrebe i pronalaženje načina da zadovolji svoje potrebe a da ne ugrozi drugu osobu

v  uočavanje sličnosti i različitosti, prihvaćanje različitosti

v  djetetova samostalnost i inicijativa u svim aktivnostima i pri odabiru sadržaja

v  poznavanje poslova i zadatka u obitelji, vrtiću, široj zajednici uz uključivanje djeteta u jednostavnije poslove

v  dijete je aktivni sudionik kod obilježavanja važnijih praznika i upoznavanja sa narodnim običajima u vrtiću, obiteljskom domu i širem okruženju

v  pronalaženje originalnih rješenja,sposobnost da vlastitu zamisao i aktivnost provede do kraja

v  funkcionalno korištenje prostora, istraživanje, pronalaženje donošenje zaključaka - inventivnost

v  djetetovo prihvaćanje pohvale i kritike, i sposobnost djeteta da preuzme odgovornost za svoja ponašanja

v  poticati djetetovo promišljanje i samoprocjenu vlastitih aktivnosti

Sigurnost i samozaštita

v  znati ime vrtića, mjesta, naselja i ulica, adresu stanovanja

v  upoznavanje i korištenje jednostavnih pomagala i alata

v  prepoznavanje opasnosti za njihovo zdravlje i sigurnost na ulici, u vrtiću i obiteljskom domu, igralištu, svakodnevnim igrama i aktivnostima ….

v  Upoznavanje sa opasnostima ako je dijete samo u stanu (požar, ulazak nepoznate osobe…) i što činiti u određenoj situaciji (posjeta službi, igranje uloga …)

v  upoznavanje i usvajanje brojeva telefona hitne pomoći, vatrogasaca i policije

v  razvijanje znanja i sposobnosti za čuvanje vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih

v  uključivanje u radne aktivnosti primjerene djetetovoj dobi (sakupljanje smeća, lišća, čišćenje snijega, spremanje blagovaone, spremanje sobe dnevnog boravka i sol.)

v  poznavanje osnovnih prometnih znakova i usvajanje sigurnosti u prometu i pravila ponašanja u prometu

Aktivnosti u funkciji planiranih zadaća

 • aktivnosti za slobodno izražavanje vlastitih potreba
 • aktivnosti za stvaranje uvjeta koji omogućuju izražavanje osobnosti djeteta
 • omogućiti samostalnost djeteta u odlučivanju i trajanju određene aktivnosti prema njegovim osobnim potrebama
 • verbalno i neposredno praktično upućivanje djeteta na međusobni utjecaj njega na okolinu i obrnuto
 • igre i aktivnosti za poticanje svih vrsta interakcije a posebno s drugom djecom
 • igre i aktivnosti na otvorenom, u interakciji s osobama u široj okolini
 • proigravanje društvenih i obiteljskih odnosa
 • životno - radne aktivnosti u okviru suradnje s članovima uže i šire obiteljske i socijalne sredine: darivanje, obilježavanje važnih datuma, proslave blagdana
 • potaknuti aktivno sudjelovanje i inicijativu tijekom raznih događanja , izrada poklona, uređivanja inerijera i eksterijera, usvajanje   kulture ophođenja u prigodnim situacijama
 • aktivnosti u području razumijevanja i razvijanja navika prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja u socijalnoj sredini
 • aktivnosti sa ciljem razumijevanja svrhe suradničkih socijalnih odnosa u određenim zajedničkim aktivnostima
 • aktivnosti s elementarnim individualnim i zajedničkim kompetencijama, obavezama i odgovornostima djeteta
 • praktično radne aktivnosti u suradnji s užom socijalnom sredinom u kojima je naglasak na radnim aktivnostima
 • aktivnosti za razvijanje spoznaje socijalnih uloga pojedinih članova socijalne sredine, rodbinski odnosi, različita zanimanja

 

Spoznajni razvoj

 • poticanje djeteta na razvijanje osobne strategije učenja i samomotiviranosti  
 • osiguravanje neizravnih oblika potpore učenju djeteta koji potiču njegovu samostalnost na svim razvojnim
 • raznovrsnost, raznolikost i stalna dostupnost materijala
 • stvaranje situacija u kojima se razvijanja spoznaja o potrebi i važnosti brige za sebe i okolinu
 • odgoj za održivi razvoj
 • omogućiti djetetu potrebnu slobodu u izražavanju vlastite inicijative, poduzetništva, izbora, odlučivanja
 • razvijati interes za druge ljude s različitom kulturom i tradicijom
 • individualni rad s djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju
 • rad s darovitom djecom, prepoznavanje i poticanje osobnog aspekta darovitog djeteta, omogućavanje realizacije osobnih zamisli, podupiranje znatiželjnog, stvaralačkog odnosa u aktivnostima potičući njegovu sigurnost i samopouzdanje
 • omogućavanje djetetu slobode na vlastite izbore, učenje prema vlastitom interesu, potrebama i mogućnostima
 • korištenje različitih izražajnih medija
 • Usvajanje prostornih odnosa kroz različite igrovne i svakodnevne aktivnosti (lijevo-desno, gore-dolje, ispod-iznad, ispred-iza..)
 • koncentrirano i sveobuhvatno utjecati na razvijanje individualnih potencijala svakog djeteta prema razvojnim potrebama i interesu djeteta
 • poticanje djeteta na svakodnevne interakcije sa različitim sadržajima učenja-glazbenim, matematičkim, prirodoslovnim, jezičnim
 • poticanje i razvijanje sigurnosti kretanja u prometu i prometne kulture
 • razvijati kod djeteta sposobnost prepoznavanja opasnosti   u svakodnevnom životu i načinima stvaranja sigurnosti
 • razvijanje intelektualnih sposobnosti operiranja količinskim, prostornim i vremenskim odnosima
 • razvijati spoznaju o elementima prirodnog okruženja i njihovim odnosima, biljni i životinjski svijet, rad ljudi, prirodne i geografske pojave
 • razvijanje sposobnosti složenim misaonim operacijama; klasificiranje, zaključivanje, uzročno – posljedične veze i odnosi
 • razvijati vizualnu percepciju, specijalne percepcije, brzine u diskriminaciji podražaja
 • unapređivati intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djece kroz stjecanje znanja, humanizam i toleranciju, identitet, odgovornost, autonomiju, kreativnost
 • razvijati različite kompetencije djeteta; matematičke, prirodoslovne, digitalne, socijalne i građanske, poduzetničke, kulturne i istraživalačke

Aktivnosti i sadržaji

 • poticajno opremanje i oblikovanje materijalnog i socijalnog okruženja koji potiču otkrivanje i rješavanje problema, istraživanje, znanje i razumijevanje
 • igre i aktivnosti različitim materijalima, didaktičkim sredstvima i pomagalima za razvijanje elementarnih matematičkih pojmova i predodžaba, uređivanje skupova,   pridruživanje, izdvajanje, razvrstavanje, prepoznavanje i imenovanje geometrijskih oblika, uočavanje i prepoznavanje prostornih odnosa, orijentacija i snalaženje u prostoru, opažanje veličina, mehaničko prepoznavanje slijeda brojeva, broja kao količine, brojevne riječi, pisani znakovi za brojeve
 • prepoznavanje i imenovanje prostornih odnosa, u, na, ispred, iza, iznad, ispod
 • mehaničko brojenje, brojenje uz pridruživanje, igre različitim materijalima za utvrđivanje elementarnih matematičkih znanja; jednako, manje, više
 • poticanje djece na osobnu izradu različitih pisanih simbola
 • igre i aktivnosti s grafomotoričkim vježbama i okulomotoričkim vježbama
 • grafomotoričke vježbe na papiru različitih formata
 • precrtavanje oblika i sadržaja u crtančicu
 • šetnje, promatranje, zapažanje, opisivanje, razgovori
 • razgovor i opisivanje uz slike, slikovnice o biljnom i životinjskom svijetu, radu ljudi i međusobnom utjecaju
 • posjeta školi u neposrednoj blizini Vrtića
 • sadržaj odgoja za održivi razvoj
 • upoznavanje prirodnih pojava
 • uočavati i opisivati sličnosti i razlike u okruženju
 • postupno produljivati trajanje aktivnosti a povezano sa dječjim stvarnim mogućnostima
 • zajedničko, timsko, planiranje aktivnosti, uočavanje kritičnih točaka, planiranje i daljnje djelovanje
 • igre: simboličke, igre s pravilima, didaktičke, konstruktivne, životno – praktične, istraživalačke, igre građenja, socijalne igre, interaktivne igre, igre tišine, dramatizacije, scenske igre….
 • igre: to sam ja, moja obitelj, moj vrtić, moj grad, u prometu, put od kuće do vrtića, moji prijatelji, sve što me okružuje, svijet u kojem živim, sadim biljku, kako se brinuti o kućnom ljubimcu, naše igralište, što mogu moje ruke, noge..., moja osjetila, po čemu smo slični a po čemu različiti
 • igre imenovanja značajnih karakteristika: godišnja doba, dani u tjednu, mjeseci u godini, dijelovi dana, umanjenice, reci suprotno
 • istraživalačko – spoznajne aktivnosti; svjetlo, sjena, istraživanje zvukova, okusa, mirisa, boja, materijala – od čega je što, kakvo je što, uspoređivanje količine (više, manje, jednako) težine (lako, teško…)   naše zdravlje, opasnosti od struje, vode, vatre, tko nam osim roditelja može pomoći u nevolji, važni brojevi telefona, što pliva, tone, skriva se u vodi,   čista i zagađena voda i drugo…
 • Svakodnevne aktivnosti: presvlačenje, zakopčavanje, vezanje,       slaganje odjeće, samostalna upotreba       pribora za jelo, pospremanje igračaka       i osobnih stvari…

Bez obzira na navedeno, veća će se pozornost posvetiti samom procesu stvaranja i izražavanja djeteta, nego samom rezultatu tog procesa.

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

 • razvijanje glasovne (fonološke) svjesnosti
 • poticati razvoj predčitalačkih vještina proizašlih iz razumijevanja dječjeg shvaćanja, koncepta čitanja, pisanja i računanja
 • razvijanje i njegovanje sposobnosti djeteta za nova iskustva učenja
 • omogućiti djetetu stvaranje pozitivnog stava i znatiželje za pisanu riječ, matematičke igre i vještine odnosno potrebu za   knjigom, čitanjem i računanjem
 • omogućiti djetetu da mu pisana riječ uvijek, u svakoj situaciji, bude nadohvat ruke
 • omogućiti shvaćanje veza slovo – glas i slova – riječ unutar smislene cjeline
 • poticati savladavanje predčitalačkih i predmatematičkih   pojmova u okviru uobičajenih svakodnevnih djetetovih radnji i aktivnosti
 • proširivanje razumijevanja jezika korištenog u knjigama
 • poticati samopouzdanje djeteta u savladavanju novih spoznaja i poticati ga na aktivnu ulogu u procesu učenja
 • razvijanje radoznalosti i aktivno – istraživalačkog odnosa u okolini i ekološke svijesti
 • podržavati i poticati samoinicijativnost u imenovanju i opisivanju promatranog predmeta, pojava, zbivanja i radnje
 • poticati uporabu složenih rečenica, sposobnost konstrukcije rečenice uz korištenje zamjenica, prijedloga, priloga, pridjeva, veznika
 • vlastitim govornim modelom odgojitelja, razvijati upotrebu gramatički pravilnog književnog jezika
 • u igri i spontanoj interakciji s djetetom usvajati osnove jezičnog vokabulara i jezične strukture
 • raditi na razvijanju sposobnosti slušnog razlikovanja glasova govora
 • razvijanje slušne pažnje i aktivnog slušanja
 • razvijanje vještina pamćenja, pravilnog izgovora glasova i rečenica
 • razvijanje sposobnosti definiranja riječi opisno i funkcionalno
 • razvijati sposobnost samostalnog interpretiranja priča, događaja i pojava
 • poticanje komunikacijskih djelatnosti
 • razvijati interpersonalnu komunikaciju i vještine govornog izraza
 • uključivanje djece u rano učenje stranih jezika
 • poticanje receptivnog i ekspresivnog govora
 • otkrivanje i poticanje posebnih potreba djeteta a osobito rada s nadarenom djecom
 • otkrivanje i poticanje djetetovih kreativnih sposobnosti izražavanja i stvaralaštva: govorom tijela, likovnim i glazbenim izrazom
 • razvijanje glasovnih mogućnosti djeteta, opseg glasa, interpretacija
 • poticati i razvijati kod djeteta osjetljivost za oblik, liniju, ravnotežu, sklad, simetriju, prostor
 • razvijati kod djeteta senzibilitet za likovni materijal i sredstva
 • poticanje različitih oblika kreativnog izražavanja i stvaranja glasom
 • razvijanje motoričkih vještina i povezivanje pokreta i govora
 • Globalne razvojne zadaće, sadržaji i aktivnosti, usklađivat će se sa individualnim potrebama, razvojnim mogućnostima i interesima djeteta.
 • U odgojno – obrazovnom procesu važno je poticati one aktivnosti i sadržaje koji su zanimljivi djetetu uzimajući u obzir dob, interes, opće i posebne potrebe, sveukupne intelektualne i druge potencijale djeteta.
 • Djeci se osigurava stimulativno okruženje u kojem djeca imaju slobodu istraživanja i stjecanja različitog znanja, preradu i izmjenu znanja i novih ideja. Uloga odgojitelja je da organizira poticajno okruženje za učenje, prati, procjenjuje i podupire interese i mogućnosti djeteta.
 • U svakom trenutku, igra je najvažnija djetetova aktivnost. Kroz igru djeca usavršavaju osobne, fizičke, intelektualne i socijalne sposobnosi, uče pravila ponašanja i kako se ta pravila stvaraju, bave se onim što ih zanima, zadovoljavaju svoje potrebe, razvijaju osjećaj važnosti i samoinicijative, stvaraju mrežu međusobnih veza i produbljuju svoje razumijevanje svijeta koji ih okružuje.
 • kroz različite načine       i sadržaje komunikacije razvijati kod       djeteta: spremnost za       zajednički rad i       igru s drugom       djecom, razumijevanje potrebe       planiranja i dogovaranja zajedničkih aktivnosti, sposobnost sudjelovanja u       emocijama koje se       javljaju u odgojnoj       skupini

VRIJEME REALIZACIJE I NOSITELJI

Razvojne zadaće odgojno-obrazovnog rada provodit će se tijekom cijele pedagoške godine. Nositelji : odgojitelji, stručni tim, ravnateljica, ostali zaposleni, djeca, roditelji,sustručnjaci, šira zajednica, ostale ustanove, udruge, kazališta, mediji.

KRITERIJI I NAČINI VREDNOVANJA

-          Usmene povratne informacije od roditelja i su stručnjaka

-          Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine

-          Dječji radovi i izjave

-          Anketni upitnici za roditelje, odgojitelje, ostale zaposlene

-          Individualni dosjei djece

-          Mape aktivnosti (uključeni mjerni instrumenti, rezultati bilježenja i dr)

-          Mape projekata, plakati

-          Audio, foto i video zapisi

-          Zapisnici odgojiteljskih vijeća

-          Dokumentacija odgojno-obrazovnog procesa

-          Zapisnici sa roditeljskih sastanaka

-          Bilješke o individualnim razgovorima sa roditeljima

-          Izvješća o ostvarivanju plana i programa

-          Drugi izvori –refleksije na osnovu svih oblika dokumentiranja

Praćenjem specifičnosti skupina i interesa djece ali i obitelji, ali i kao logički slijed dosadašnjih aktivnosti u skupini nastali su projekti :

Minilimači – Boje i oblici oko nas

Limaći : Ja to mogu

Mali maksići : Okruženje i emocije

Veliki maksilimači : Igre i igračke (iskoristivost otpada)

Turbolimači : Djeca žive kao cvijeće

Bistrooki : Zdravlje, Ples pisanja

U svim su aktivnostima integrirani elementi projekata u koje je vrtić uključen, a samim time obogaćuje se socijalno i materijalno okruženje i uvjeti za postizanje dobrobiti djeteta.

PROJEKTI U KOJIMA VRTIĆ SUDJELUJE

ü  4. modul Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i samovrednovanje ranog predškolskog odgoja, na nivou ustanova RH

ü  Program provođenja Eko škole/vrtića

ü  Kampanja Za manje otpada

ü  Projekt Eko paket

ü  Projekt UNICEF-a – Za škole Afrike

ü  Suradnja sa obiteljskim centrom

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: