NATJEČAJ ZA ODGOJITELA/ICU - 2 IZVRŠITELJA

Dječji vrtić

Varaždin,42000

panda@vz.t-com.hr

 

KLASA: 601-05/19-01/09

 

Varaždin, 19.07. 2019. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i Statuta Dječjeg vrtića „Vrtić Panda“, Upravno vijeće, raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

 

ODGOJITELJ - (m/ž), 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme puno radno vrijeme

 

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice  

-          završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)

-          nije važno radno iskustvo

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-          dokaz o položenom stručnom ispitu - ukoliko je ispit položen

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenezaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,

107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

-          životopis

 

  1. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

  1. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Dječji vrtić ili na e mail dopunite

  1. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
  2. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
  3. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića- Vrtić Panda i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i traje od 19.07.2019. do 26.07. 2019. godine.

 

                                                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                     Milan Rajković

 

                                                                                             

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: