Natječaj za odgojitelja djece rane i predškolske dobi na određeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica i neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 10./19. u prvom mandatu

KLASA: 601-05/19-01/17

URBROJ: 2186-159-19-02-01

U Varaždinu, 30.rujan 2019.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997,107/2007 i 94/2013) i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 10/19, održanoj 30. rujna 2019. godine donosi

 

ODLUKU

raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta

 

  1. odgojitelj djece rane i predškolske dobi na puno određeno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. odgojitelj djece rane i predškolske dobi na puno neodređeno radno vrijeme, novootvoreni poslovi – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice  

-          završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-          dokaz o položenom stručnom ispitu

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenezaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,

107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

-          životopis

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Upravno vijeće Dječjeg vrtića- Vrtić Panda zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da dječji vrtić- Vrtić Panda može prikupljati, koristiti I dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine , broj 42/18)

Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, 42000 Varaždin, ili na e mail panda@vz.t-com.hr

  1. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
  2. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
  3. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića- Vrtić Panda i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i traje od 07.10.2019. do 15.10.2019. godine.

 

 

                                                                                        

Natječaj će biti raspisan na mrežnim stranicama vrtića, oglasnoj ploči vrtića i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, najkasnije sa datumom 07.10.2019.

 

 

 

 

                                                                                               Milan Rajković

 

u Varaždinu , 07.10.2019.

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00