Natječaj za odgojitelja djece rane i predškolske dobi na određeno puno radno vrijeme 2 izvršitelja/ice

Dječji vrtić-Vrtić Panda

Hercegovačka 29

42000Varaždin

e-mail: panda@vz.t-com.hr

OIB:32116668950

KLASA : 112-03/20-01/03

URBROJ : 2186-159-02-20-02

Varaždin, 23. siječanj 2020.

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića – Vrtić Panda iz Hercegovačka 29 Varaždin, objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. odgojitelj djece rane i predškolske dobi na puno određeno radno vrijeme, 2 izvršitelja/izvršiteljice

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice  

-          završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-          dokaz o položenom stručnom ispitu – ukoliko je položen

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,

107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

-          životopis

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića- Vrtić Panda zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da dječji vrtić- Vrtić Panda može prikupljati, koristiti I dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine , broj 42/18)

Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj“ potrebno je dostaviti poštom ili elektroničkom poštom:

Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, 42000 Varaždin, ili na e mail panda@vz.t-com.hr

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića- Vrtić Panda i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i traje od 24.01.2020. do 01.02.2020. godine.

 

 

                                                                                        

 

 Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                                               Milan Rajković

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00