Natječaj za odgojitelja/icu na puno neodređeno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE 1

Dječji vrtić-Vrtić Panda

Hercegovačka 29

42000Varaždin

e-mail: panda@vz.t-com.hr

OIB:32116668950

KLASA : 601-05/16-01/06

URBROJ : 2186-159-16-02-06

 

Natječaj za puno neodređeno radno vrijeme – odgojitelj predškolske djece 1.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), odluke sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića – Vrtić Panda, Varaždin,održane 07.travnja 2016., raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE Jedan (1 ) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

UVJETI za radno mjesto odogojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), položen stručni ispit, poznavanje sviranja jednog instrumenta.

Za natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

• životopis – vlastoručno potpisan

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (domovnica)

• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić-Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin 42000 (za natječaj) .

Rezultati natječaja biti će objavljeni na našoj Web stranici: www. djecji-vrtic-panda.hr, u roku od 8 dana od zadnjeg dana za donošenje prijava.

Natječaj traje od 08. travnja do 15 . travnja 2016. godine. Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 Milan Rajković 

Varaždin, 08.travanj 2016.

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: