NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI EDUKACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA - 1 izvršitelj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine

broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 28. Statuta Dječjeg vrtića – Vrtić Panda

a prema procjeni stručnog povjerenstva i Odluke Upravnog vijeća od 29.08.2022.godine,

Upravno vijeće Dječjeg vrtić – Vrtić Panda,    

raspisuje

NATJEČAJ

O

ZAPOŠLJAVANJU POMOĆNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI STRUČO KOMUNIKACIJKSOG POSREDNIKA (m/ž)

 

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 5 sati tjedno do 31.08.2023.godine

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24., 24. a i 25. Zakona o predškolskom

odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22):

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,

- da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora,

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (Vrtić će uputiti izabranog

kandidata na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog

mjesta).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona

o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat

javlja,

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o završenom osposobljavanju za pomoćnika za djecu s teškoćama ako

ga kandidat posjeduje

- dokaz o državljanstvu

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica),

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja):

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(čl. 25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

(čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

 

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.

Uvjerenje da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela (čl.25.st1. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju) i/ili za neko od prekršajnih djela (čl.25.st.3. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju) pribavit će Vrtić po službenoj dužnosti od Ministarstva

pravosuđa, a nakon obavljenog izbora kandidata.

 

Potvrdu da osobi nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu

(čl.25.st10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) pribavit će Vrtić po službenoj

dužnosti od Centra za socijalnu skrb, a nakon obavljenog izbora kandidata.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo

pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava

prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu

iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je

prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,

broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

(Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,

103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

(Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i

zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20),

dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate

samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3.

Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o

ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdfKandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj

dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno

potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2.

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u

trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj

priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se

poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj

157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju

traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik

zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja

takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata

te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati

isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku

osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 09.09.2022. godine.

 

Zamolbu s dokazima je moguće dostaviti neposredno ili poštom na adresu Dječjeg vrtića: Dječji vrtić-Vrtić Panda, Hercegovačka 29, 42000 Varaždin ili

e-mailom na panda@vz.t-com.hr s naznakom: ˝Za natječaj za izbor pomoćnika za djecu s teškoćama za rad na određeno nepuno puno radno vrijeme – ne otvarati ˝.

 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u

natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a

imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića : www.djecji-vrtic-panda.hr, s navedenim imenom i prezimenom izabranog kandidata.

 

Dječji vrtić može poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 01.09. 2022. godine i traje zaključno do dana 09.09 2022. godine.

 

KLASA: 112-03/21-01/06

URBROJ: 2186-159-02-22-02

Varaždin , .02. rujan 2022.

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00