NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI - 3 IZVRŠITELJA

Na temelju Odluke osnivača od rujna 2019.. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Panda - Vrtić Panda iz Varaždin, Hercegovačka 29, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju

 

POMOĆNIK/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU   -   3 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme 5 sati dnevno (do maksimalno 1085 sati za cijelo ugovorno razdoblje) – do 30.lipnja 2020.

 

Uvjeti za radno mjesto : SSS

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-         dokaz o hrvatskom državljanstvu

-         potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-         elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

-         životopis

 

 

Natječaj vrijedi od 30.08.2019. do 07.09.2019.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdfIsprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili elektroničkom poštom na panda@vz.t-com.hr , u roku osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici vrtića (www.djeci-vrtic-panda.hr ) i oglasnoj ploči vrtića i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin sa napomenom – za Natječaj.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

 

 

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Vrtića.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 

KLASA: 112-03/19-01/09

Varaždin , 30.08.2019.

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00