NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI

Dječji vrtić- Vrtić Panda

Hercegovačka 29

Varaždin, 42000

tel: 042/233 285

Na temelju Odluke osnivača od rujna 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića - Vrtić Panda , dana   10.10.2017., raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova pomoćnika djeci s teškoćama

 

POMOĆNIK/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA   -   2 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme 5 sati dnevno – ukupno 1080 sati

Uvjeti za radno mjesto SSS

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Vrtića.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Rajković

KLASA: 112-03/17-01/06

 

Varaždin , 10.10.2017.

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: