Natječaj za radno mjesto Odgojitelj-odgojiteljica djece rane i predškolske dobi , 1 izvršitelj

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), Statuta i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vrtić Panda i Odluke Upravnog vijeća od 10.11.2023. godine Upravno vijeće, raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI - 1 izvršitelj (m/ž)
na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti. članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove odgojitelja djece od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij.
Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:
- životopis,
- presliku dokaza o stručnoj spremi,
- elektronički zapis od HZMO,
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
- potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,
- izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
- dokaz o državljanstvu,
- presliku rodnog lista.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.
Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
2
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,
98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,
98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
Prijave s traženom dokumentacijom mogu se slati
Poštom na adresu Dječji vrtić- VRTIĆ PANDA, Hercegovačka 29, 42 000 Varaždin. u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“,
ili elektroničkom poštom na panda@vz.t-com.hr,
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Prijave dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je objavljen dana 13.11.2023. i traje do 21.11. 2023. godine.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Milan Rajković

Natječaj je objavljen i na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje  i Oglasnoj ploči vrtića.

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00