NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE 1 NA PUNO ODREĐENO VRIJEME

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE 1

Dječji vrtić-Vrtić Panda

Hercegovačka 29

42000Varaždin

e-mail: panda@vz.t-com.hr

OIB:32116668950

KLASA : 601-05/16-01/05

URBROJ : 2186-159-16-02-33

 

Natječaj za puno određeno radno vrijeme – odgojitelj/ica predškolske djece 1.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), odluke sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića – Vrtić Panda, Varaždin,održane 22. veljače 2016., raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE Jedan (1 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljini dopust.

UVJETI za radno mjesto odogojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), položen stručni ispit.

Za natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

• životopis – vlastoručno potpisan

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (domovnica)

• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić-Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin 42000 (za natječaj) ili osobnim dolaskom u vrtić.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na našoj Web stranici: www. djecji-vrtic-panda.hr, u roku od 8 dana od zadnjeg dana za donošenje prijava.

Natječaj traje od 23. veljače. do 01. ožujka 2016. godine. Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

 

 Milan Rajković

 

Varaždin, 23. veljača 2016.

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00