NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE 1

Dječji vrtić-Vrtić Panda

Hercegovačka 29

42000Varaždin

e-mail: panda@vz.t-com.hr

OIB:32116668950

KLASA : 601-05/14-01

URBROJ : 2186-159-15-165

Natječaj – odgojitelj predškolske djece 1.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), odluke sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića – Vrtić Panda, Varaždin,održane 13. listopada, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE Jedan (1 ) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme (otvaranje novog radnog mjesta) UVJETI za radno mjesto odogojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), položen stručni ispit. Za natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u ovjerenoj preslici: • životopis – vlastoručno potpisan • dokaz o stečenoj stručnoj spremi • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (domovnica) • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci; Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić-Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin 42000 (za natječaj)

Rezultati natječaja biti će objavljeni na našoj Web stranici: www. djecji-vrtic-panda.hr, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj traje od 19. listopada. do 26. listopada 2015. godine Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Milan Rajković

 

Varaždin, 16.listopad 2015.

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: