NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI- 2 izvršitelja

Dječji vrtić-Vrtić Panda

Hercegovačka 29

42000Varaždin

e-mail: panda@vz.t-com.hr

OIB:32116668950

KLASA : 601-05/18-01/04

URBROJ : 2186-159-02-18-01

Varaždin, 04.lipanj 2018.

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića – Vrtić Panda iz Hercegovačka 29 Varaždin, objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA - na određeno puno radno vrijeme, 6 mjeseci , 1 izvršitelj/ica

ODGOJITELJ/ICA - na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

 

     Uz prijavu treba priložiti:

-         životopis;

-         presliku dokaza o stručnoj spremi;

-         elektronički zapis od HZMO

-         presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;

-         uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

-         presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdfIsprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici vrtića (www.djeci-vrtic-panda.hr ) i oglasnoj ploči vrtića i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin sa napomenom – za Natječaj.

Natječaj vrijedi od 06.06.2018. do 14.06.2018.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

 

predsjednik Upravnog vijeća

Milan Rajković

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00