Natječaj za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

Radno mjesto

Broj: 1677134

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 29.10.2018

Natječaj vrijedi do: 31.10.2018

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

 

Posloprimac

Potrebna zvanja: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Ostale informacije:

Opis poslova: - upoznavanje s članovima povjerenstva, uključivanje u proces i sudjelovanje u izradi programa stažiranja, upoznavanjem s Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića- Vrtić Panda, upoznavanje s Kurikulumom Vrtića, ostalom zakonom propisanom pedagoškom dokumentacijom, organizacijom odgojno obrazovnog rada u Vrtiću  i stručnom literaturom. -  vođenje dnevnika stažiranja uz podršku mentora, proučavanje stručne literature, uključivanje u proces pripreme odgojno obrazovnog rada uz aktivno participiranje i podršku stručnog tima, vrednovanje, analiza, rasprava, refleksija i primjena u daljnjim aktivnostima - planiranje i priprema odgojno obrazovnog rada s mentorom, samostalno izvođenje aktivnosti u nazočnosti povjerenstva i mentora, valorizacija rada, samoprocjena, samostalno vođenje Knjige pedagoške dokumentacije uz potporu mentora - samostalno pripremanje poticaja, materijalnog okruženja u funkciji provođenja aktivnosti i dječje igre, planiranje na osnovu poznavanja specifičnosti razvoja djeteta rane i predškolske dobi i kompetencija čiji razvoj želimo potaknuti, proučavanje literature (samostalno informiranje i informacije stručnog povjerenstva), stručna usavršavanja.   Uvjet: nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala. Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
  • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
  • životopis.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00