NATJEČAJI OD 27.09. DO 04.10.2018.

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Radno mjesto

Broj: 1663064

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 27.9.2018

Natječaj vrijedi do: 4.10.2018

 

Posloprimac

Potrebna zvanja: Predškolski odgoj

Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; DA

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju  članka  26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.)  i  Statuta  Dječjeg vrtića „Vrtić Panda“, Upravno vijeće, raspisuje   NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta  

 1. ODGOJITELJ/ICA (m/ž) -  2 izvršitelj/ice  na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice  pod točkom 1. su: 

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)
 • položen stručni ispit. 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu pod točkom 1.
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci – samo pod točkom 1
 • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
 • životopis.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić „ Vrtić Panda „, Hercegovačka 29, 42000 Varaždin Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića. O ishodu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici.   Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Vrtić Panda „  i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Vrtić Panda“ i traje od 27.09.2018. do 04.10. 2018. godine. Opis poslova: poslovi odgojitelja/ice. 

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

 • osobni dolazak: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN / S NAZNAKOM
 • pismena zamolba: Hercegovačka 29, Varaždin / s naznakom

POMOĆNI RADNIK/POMOĆNA RADNICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

 

Radno mjesto

Broj: 1663084

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 27.9.2018

Natječaj vrijedi do: 4.10.2018

 

Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju  članka  26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.)  i  Statuta  Dječjeg vrtića „Vrtić Panda“, Upravno vijeće, raspisuje   NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta   2. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od jedne godine UVJETI: za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3. su - NSS osnovna škola. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu pod točkom 1.
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci – samo pod točkom 1
 • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
 • životopis.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić „ Vrtić Panda „, Hercegovačka 29, 42000 Varaždin Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića. O ishodu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici.   Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Vrtić Panda „  i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Vrtić Panda“ i traje od 27.09.2018. do 04.10. 2018. godine. Opis poslova: poslovi pomoćnog/e radnika/ice za njegu, skrb i pratnju.

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

 • osobni dolazak: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN / S NAZNAKOM
 • pismena zamolba: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN / S NAZNAKOM

POMOĆNIK/POMOĆNICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Radno mjesto

Broj: 1663103

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 25 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 27.9.2018

Natječaj vrijedi do: 4.10.2018

 

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke osnivača od rujna 2018.. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Panda  - Vrtić Panda iz Varaždin, Hercegovačka 29,  raspisuje   N A T J E Č A J za obavljane poslova pomoćnika/ice djeci s teškoćama u razvoju   POMOĆNIK/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  -  2 izvršitelja/ice  na određeno nepuno radno vrijeme  5 sati dnevno – do 31. lipnja 2019.   Uvjeti za radno mjesto:  četverogodišnja srednja škola bez obzira na završeni smjer obrazovanja.   Prijavi na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
 • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
 • životopis.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti isključivo e-mailom panda@vz.t.com.hr . u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Rezultati Natječaja biti će objavljeni  na mrežnim stranicama Vrtića. Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Opis poslova: poslovi pomoćnika/ice djeci s teškoćama u razvoju.  

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt: e-mailom: panda@vz.t.com.hr

 

SPREMAČICA/SERVIRKA M/Ž

 

Radno mjesto

Broj: 1663092

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 27.9.2018

Natječaj vrijedi do: 4.10.2018

 

Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju  članka  26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.)  i  Statuta  Dječjeg vrtića „Vrtić Panda“, Upravno vijeće, raspisuje   NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta   3. SPREMAČICA/SERVIRKA  (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme UVJETI: za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3. su - NSS osnovna škola. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu pod točkom 1.
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci – samo pod točkom 1
 • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
 • životopis.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić „ Vrtić Panda „, Hercegovačka 29, 42000 Varaždin Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića. O ishodu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici.   Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Vrtić Panda „  i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Vrtić Panda“ i traje od 27.09.2018. do 04.10. 2018. godine. Opis poslova: poslovi spremačice, servirke (m/ž).

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

 • osobni dolazak: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN / S NAZNAKOM
 • pismena zamolba: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN / S NAZNAKOM

 

 

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00