O nama

O nama

Dječji vrtić „Vrtić Panda“, započeo je sa radom 15.listopada 1990. U početku pod nazivom Jaslice Panda , sa programom za rad sa djecom do treće godine starosti, u iznajmljenom prostoru, kao prve privatne jaslice u Hrvatskoj.

Među prvim polaznicima bilo je i četvero djece od šest mjeseci. Nakon godinu dana rada, interes za upis u Vrtić se povećava i selimo u vlastiti prostor, dobivamo verifikaciju programa za odgojno obrazovni rad sa djecom do sedme godine života i mijenjamo naziv vrtića u sadašnji.

Vrtić ima svoju kuhinju, što omogućava pripremu hrane prilagođenu dobi i specifičnim potrebama djece, uz poštivanje prehrambenih normativa za djecu predškolske dobi.

Unazad šest godina Vrtić ne povećava kapacitete, što je i povezano sa vizijom Vrtića. Vrtić polazi oko 160-ero djece u sedam skupina.

Zaposleno je dvadeset i četiri radnika.

-          15 odgojiteljica djece rane i predškolske dobi

-          1 medicinska sestra

-          1 magistra pedagogije

-          1 ravnateljica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi

-          2 kuharice

-          3 spremačice

-          1 tajnik

Vrtić surađuje i sa dva vanjska stručna suradnika: prof psihologije i prof. logopedije, koji provode preglede djece i surađuju sa roditeljima ovisno o potrebama.

Odgojno obrazovni rad

Vizija Ustanove : Prepoznatljivost ustanove kao okruženja u kojem se njeguje važnost stvaranja zadovoljavajućih odnosa za sve dionike vrtića, poštivanje ljudskih vrijednosti a time podizanje emocionalne i socijalne kompetencije svih sudionika.

Osnovna vodilja u radu : dijete je samo po sebi jako znatiželjno, puno intuitivnog znanja i zahtijeva bogato i poticajno okruženje. Za to je potrebno uključivanje svih koji su u neposrednom radu s djecom, u realizaciju, nevezano uz skupinu, timskim radom, dobrim poznavanjem specifičnosti djetetova razvoja i stvaranjem zajedničke vizije .

Jedan od ciljeva je djeci dati do znanja da je odraslima stalo do njih, da ih vole, razumiju, poštuju i da imaju povjerenja u njih, a da vrtić bude mjesto bogato izazovima za dijete, mjesto ugode, pripadanja i kvalitetnih odnosa.

Vrtić je otvoren za promjene koje donose djeca, njihovi roditelji i obitelji i one koje donose nove pedagoške spoznaje, sa primjenom u svakodnevnom radu a u korist samog djetetovog sveukupnog razvoja.

Uvijek je na prvom mjestu dobrobit djeteta a to je i najčvršća spona koja povezuje obitelj i vrtić.

Nezaobilazan i važan dio je i kontinuirana edukacija odgojitelja i njihovih kompetencija, a samim time i djelovanja sa ciljem razvoja različitih vještina kod djeteta.

I naravno od posebne je važnosti da obitelj prepoznaje kvalitetu odgojno obrazovnog rada vrtića a posebno razvoja njegovog djeteta. Razvoja koji nastaje u igri i putem igre, jer ne smijemo zaboraviti da je osnovna aktivnost djeteta rane i predškolske dobi igra i da dijete uči igrajući se i da se igra učeći.

PRILOG : PPT zaposlenika vrtića na početku pedagoške godine 2019./20.

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00