ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA

Z A P I S N I K

Sa 2. sjednice Upravnog vijeća u prvom mandatu

održane dana 21.05.2018.godine

u prostorijama „Dječjeg vrtića – Vrtić Panda”

s početkom u 17,00 sati

Nazočni;

 

Izočni:

 

Ostali nazočni: ravnateljica Mirjana Rajković

 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik Upravnog vijeća, svima želi dobrodošlicu, te puno uspjeha u radu. Napominje da je to druga sjednica u 2018. godini , u prvom mandatu Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi članovi Upravnog vijeća, a što znači da ima kvorum te da mogu donositi pravovaljane odluke i predlaže slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća
  2.   Donošenje Pravilnika o sigurnosti osobnih podataka
  3.    Donošenje odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
  4.    Pitanja i prijedlozi - Razno

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi na razmatranje pojedine točke.

Ad 1.

 

Zapisnik sa prethodne, odnosno 2. sjednice Upravnog vijeća pročitan je svim članovima

i na njega nitko od prisutnih nije imao primjedbi.

Nakon kratke rasprave jednoglasno je donijet

 

Z A K L J U Č A K

  1. Usvaja se zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća.

 

Ad 2.

 

Ravnateljica Vrtića upoznaje članove Upravnog vijeća sa Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zajednički prolaze sve elemente Uredbe uz refleksije i izvješće o samoj uredbi i ulozi vrtića kao Voditelja . Ravnateljica daje informacije dobivene na Stručnom usavršavanju u organizaciji Eduke savjet i izlaganja Višnje Mikuš- Krešić, dipl. iur., koja poznaje Uredbu o zaštiti osobnih podataka. Napominje da se Uredba primjenjuje od 25.05.2018. i da je Vrtić do tada obvezan donijeti Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka.

Članovi vijeća pristupaju glasovanju javni i odluka je donesena jednoglasno.

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Donosi se Odluka o Pravilniku o sigurnosti osobnih podataka, Dječjeg vrtića- Vrtić Panda“ Varaždin.

 

 

Ad 3.

 

Povezano sa obvezama Vrtića uz Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka, ravnateljica Mirjana Rajković napominje da je potrebno imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka. Napominje da službenik o zaštiti osobnih podataka može biti osoba koja dobro poznaje nacionalno i europsko zakonodavstvo te dubinski Uredbu o zaštiti osobnih podataka, te pravnu praksu. Na osnovu toga predlaže Višnju Mikuš- Krešić dipl. iur. , koja je do sada surađivala s vrtićom a na osnovu Sporazuma o pružanju tajničko pravnih usluga unutar Eduka- savjeta.

Nakon kraće rasprave prijedlog ravnateljice je jednoglasno prihvaćen.

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Prihvaćena odluka ravnateljice o imenovanju Višnje Mikuš- Krešić, dipl.iur. za službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Pitanja i prijedloga nije bilo.

 

Završeno u 18, 00 sati.                                                

 

 

Zapisničar- Suzana Baroš      

_________________                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG

                                                                                                       VIJEĆA- Milan Rajković

                                                                                    ________________________

                                                                                              

KLASA: 601-05/18-01/02

Varaždin, 21. svibanj 2018.

 

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00