PROGRAM EKO ŠKOLE-VRTIĆA (daljnje održavanje statusa)

PROGRAM EKO ŠKOLE-VRTIĆA (daljnje održavanje statusa)

 

Eko vrtić – Eko škola

Pedagoška godina 2015. /16.

 

 • Ravnateljica vrtića : Mirjana Rajković
 • Odgojitelji : Snježana Furjan, Julija Pavačić, Marija Bunić
 • Djeca starijih dobih skupina : Luka Kos, Marin Milković, Korina Eršeg
 • Predstavnica stručnog tima : Monika Rajković, magistra pedagogije
 • Predstavnik administrativnog osoblja : Milan Rajković
 • Predstavnici roditelja : Zvjezdan Marković, Martina Zelčić Kos
 • Predstavnici lokalne zajednice : Miroslav Marković(predstavnik mjesne zajednice), Dalibor Štorga (predstavnik Hrvatskih šuma)
 • Javna i druga poduzeća : Željkica Rauš predstavnica Marlex invest, Željko Hajdinjak predstavnik Foto kluba Sloboda, Davor Mašić predstavnik medija E tisak-Varaždin
 • Predstavnik udruge koja se bavi pitanjem okoliša : Udruga za zaštitu životinja Spas

 

Sukladno novim spoznajama i promjenama koje se događaju kada se promišlja odgojno obrazovni rad, polazište plana i programa je fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa i otvorenost na promjene sa krajnjim ciljem a to je dobrobit djeteta – osobna, emocionalna i tjelesna, obrazovna i socijalna.

Planira se i djeluje na shvaćanju da je dijete cjelovito biće sa svojim specifičnim potrebama, pravima, stvaralačkim i izražajnim potencijalima.

Odgojno-obrazovni rad planirane zadaće koristi samo kao podsjetnik za moguća djelovanja, u kojima se poštuju različite potrebe, sposobnosti i interesi djece.

Zadaće će se ostvarivati planiranjem i odabirom različitih sadržaja koji nisu strogo planirani već će se njihov odabir provoditi na temelju interesa i inicijative djece uz poštivanje djetetova individualnog razvoja, a dio tih zadaća su i integrirane zadaće za provođenje plana i programa eko škole/vrtića.

Važno je tijekom rada ostvarivati fleksibilnost, prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djeteta pojedinačno ali i skupine i na kraju vrtića i uže i šire zajednice.

To podrazumijeva integrirani pristup planiranja i poimanje djeteta kao cjelovitog bića, biti otvoren za promjene i zajedničko dolaženje do spoznaja.

Prvenstveno, kod planiranja stalno treba imati u vidu da je rani odgoj otvoren, dinamičan i razvojan, a time podložan promjenama, a planiranje je u svrhu lakše orijentacije i kao osnova koja se nadopunjuje situacijski i ne može se planirati sa čvrstom strukturom.

U svom planiranju djelovanja unutar provedbe odgoja i obrazovanja za održivi razvoj odnosno ekološkog razvoja, promišljanja će biti usmjerena na razvoj djetetovih kompetencija koje su u skladu sa novim kurikulumom za rani predškolski odgoj:

 1. Komunikacija na materinskome jeziku
 2. Komunikacija na stranim jezicima
 3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju
 4. Digitalna kompetencija
 5. Učiti kako učiti
 6. Socijalna i građanska kompetencija
 7. Inicijativnost i poduzetnost
 8. Kulturna svijest i izražavanje

Aktivnosti i sadržaji unutar ekološkog odgoja, kao i ostale aktivnosti usmjerene su na razvoj spomenutih kompetencija i kao takve obogaćuju dijete kao cjelovito biće.

Da bi se ostvarili uvjeti za razvoj kompetencija potrebno je neprekidno slušati dijete, promatrati, bilježiti, uključiti dijete kao aktivnog sukonstruktora, a pozornost sa sadržaja fokusirati na procese učenja.

Proces je jedan od osnovnih elemenata ekološkog odgoja jer dijete svoj interes za svijet koji ga okružuje može zadovoljiti jedino na način da mu omogućimo aktivno sudjelovanje, neposredan doživljaj, promatranje promjena u prirodi i svijetu koji ga okružuje, traženje novih izvora znanja, izmjena iskustva, različiti načini kreativnog izražavanja i uočavanje postupaka, posljedica i odgovornosti. Sve su to elementi koji zahtijevaju vrijeme a samim time fokus stavljaju na proces jer samo tijekom odvijanja nečeg možemo ući u dublje shvaćanje prirode i međuovisnosti svih na našoj planeti.

Polazišta odgojno-obrazovnog procesa su i polazišta ekološkog odgoja u vrtiću :

ü  Planiranje i stvaranje okruženja koje omogućava djetetu različite vrste interackcija

ü  Aktivnosti podupiru različite aspekte djetetova razvoja

ü  Planiranje i stvaranje uvjeta za razvoj slobodne, samoorganizirane igre i aktivnosti djeteta

ü  Buđenje prirodne znatiželje djeteta, čuđenje i potrebu za daljnjim istraživanjem

ü  Poštivanje djetetovih interesa i potreba

ü  Poticanje djeteta da se zna zauzeti za sebe ali i preuzeti odgovornost za svoje ponašanje i izbore

ü  Omogućiti djetetu slobodan izbor aktivnosti i partnera za igru, izmjenu iskustva

ü  Podržavanje djetetovo interpretiranje iskustvenog, njegovo samostalno otkrivanje, razmišljanje - učenje

ü  Stvaranje okruženja u kojem dijete ima mogućnost živjeti svoja prava ali znati poštivati i tuđa

ü  Poticanje djece na samoprocjenu i uočavanje uzročno-posljedičnih veza

ü  Poticanje različitih simboličkih izričaja djeteta ( likovni, grafički, verbalni, neverbalni, kretni)

ü  Podupirati dječje kreativno stvaranje i dječju inicijativu

ü  Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa sa djecom

ü  Osnaživanje djeteta za demokratski dijalog sa ostalima, slobodno iznošenje svojih stavova i viđenja

ü  Stvaranje socijalnog okruženja u kojem se njeguju humani međuljudski odnosi i društvene vrijednosti

ü  Uvažavanje djetetovih opažanja, izjava, doživljaja, potreba, prijedloga i poticanje djeteta na samoprocjenu

ü  DIJETE JE AKTIVNI, JEDNAKO VRIJEDAN SUDIONIK U PROCESU VLASTITOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Odgojno-obrazovni rad potrebno je planirati uz korištenje pedagogije slušanja a u svrhu boljeg razumijevanja i poštivanja djece i njihovih potreba i prava te cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa.

Od posebne važnosti je i postizanje zajedničke vizije, koja s vremenom može postati i misija Vrtića. Vizija vrtića je zapravo kultura vrtića, koja čini prepoznatljivost vrtića na osnovu postupaka i uvjerenja svih zaposlenih u vrtiću, a kao dio kulture vrtića je i odnos prema prirodi i razvoj ekološke svijesti.

Vizija se temelji na načelima demokratičnosti, međusobnog poštovanja, kvalitetnoj komunikaciji, ravnomjernoj distribuciji moći i kvalitetnog vođenja ustanove.

Razvojne zadaće dio su orijentacijskog plana koji će se izrađivati :

Sve razvojne zadaće ekološkog odgoja planirane su na osnovu programskog usmjerenja i služe kao smjernice, gdje dolazi do izražaja mogućnost različitosti sadržaja i aktivnosti, a vezano uz senzibilitet odraslih za dijete kao individuu. One mogu i ne moraju biti ostvarene u potpunosti.

Globalne zadaće unutar programa :

 • poticanje djeteta na razvijanje osobne strategije učenja i samomotiviranosti  
 • osiguravanje neizravnih oblika potpore učenju djeteta koji potiču njegovu samostalnost na svim razvojnim
 • raznovrsnost, raznolikost i stalna dostupnost različitih materijala (neoblikovanih, prirodnih ..)
 • stvaranje situacija u kojima se razvijanja spoznaja o potrebi i važnosti brige za sebe i okolinu
 • odgoj za održivi razvoj
 • omogućiti djetetu potrebnu slobodu u izražavanju vlastite inicijative, poduzetništva, izbora, odlučivanja
 • razvijati interes za druge ljude s različitom kulturom i tradicijom
 • individualni rad s djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju
 • rad s darovitom djecom, prepoznavanje i poticanje osobnog aspekta darovitog djeteta, omogućavanje realizacije osobnih zamisli, podupiranje znatiželjnog, stvaralačkog odnosa u aktivnostima potičući njegovu sigurnost i samopouzdanje
 • omogućavanje djetetu slobode na vlastite izbore, učenje prema vlastitom interesu, potrebama i mogućnostima
 • korištenje različitih izražajnih medija u funkciji provođenja zadaća
 • koncentrirano i sveobuhvatno utjecati na razvijanje individualnih potencijala svakog djeteta prema razvojnim potrebama i interesu djeteta prema svijetu koji ga okružuje i elementima iz prirode
 • poticanje djeteta na svakodnevne interakcije sa različitim sadržajima učenja-glazbenim, matematičkim, prirodoslovnim, jezičnim
 • poticanje i razvijanje sigurnosti kretanja u prometu i prometne kulture
 • razvijati kod djeteta sposobnost prepoznavanja opasnosti   u svakodnevnom životu i načinima stvaranja sigurnosti
 • razvijanje intelektualnih sposobnosti operiranja količinskim, prostornim i vremenskim odnosima
 • razvijati spoznaju o elementima prirodnog okruženja i njihovim odnosima, biljni i životinjski svijet, rad ljudi, prirodne i geografske pojave
 • razvijanje sposobnosti složenim misaonim operacijama; klasificiranje, zaključivanje, uzročno – posljedične veze i odnosi
 • razvijati vizualnu percepciju, specijalne percepcije, brzine u diskriminaciji podražaja
 • unapređivati intelektualni, društveni, ekološki, moralni i duhovni razvoj djece kroz stjecanje znanja, humanizam i toleranciju, identitet, odgovornost, autonomiju, kreativnost
 • razvijati različite kompetencije djeteta; matematičke, prirodoslovne, digitalne, socijalne i građanske, poduzetničke, kulturne i istraživalačke
 • poticajno opremanje i oblikovanje materijalnog i socijalnog okruženja koji potiču otkrivanje i rješavanje problema, istraživanje, znanje i razumijevanje
 • razgovor i opisivanje uz slike, slikovnice o biljnom i životinjskom svijetu, radu ljudi i međusobnom utjecaju
 • upoznavanje prirodnih pojava, klimatskih promjena, utjecaju ljudi
 • igre: simboličke, igre s pravilima, didaktičke, konstruktivne, životno – praktične, istraživalačke, igre građenja, socijalne igre, interaktivne igre, igre tišine, dramatizacije, scenske igre….
 • igre: to sam ja, moja obitelj, moj vrtić, moj grad, u prometu, put od kuće do vrtića, moji prijatelji, sve što me okružuje, svijet u kojem živim, sadim biljku, kako se brinuti o kućnom ljubimcu, naše igralište, što mogu moje ruke, noge..., moja osjetila, po čemu smo slični a po čemu različiti
 • igre imenovanja značajnih karakteristika: godišnja doba, dani u tjednu, mjeseci u godini, dijelovi dana, umanjenice, reci suprotno
 • istraživalačko – spoznajne aktivnosti; svjetlo, sjena, istraživanje zvukova, okusa, mirisa, boja, materijala – od čega je što, kakvo je što, uspoređivanje količine (više, manje, jednako) težine (lako, teško…)   naše zdravlje, opasnosti od struje, vode, vatre, tko nam osim roditelja može pomoći u nevolji, važni brojevi telefona, što pliva, tone, skriva se u vodi,   čista i zagađena voda i drugo…
 • Igre riječima, glasovima, slogovima kojima obgaćujemo vokabular, govornu ekspresiju kroz opisivanje slika, imenovanje pojmova, prepričavanje doživljaja
 • Igre i interpretacije brojalica, brzalica, stihova, pitalica, zagonetki koje nadopunjuju doživljaj aktivnosti unutar ekološkog odgoja
 • igre scenskom lutkom, dramatizacije
 • pričanje priče što bi bilo da je.., postavljanje problema, zaplet
 • traženje usporedbi po sličnosti ( bojama, godišnjem dobu, zanimanjima ljudi, čestitkama...)
 • igranje grupnih uloga kroz procesno dramsko stvaralaštvo
 • aktivnosti i igre za njegovanje primjerene komunikacije u svakodnevnim aktivnostima, prirodnim glasom, bez nadvikivanja, kultura ophođenja prema ljudima, predmetima, biljkama, životinjama, svijetu u kojem žive
 • poticanje razvoja osjetilno-neposrednih iskustava i odgajanja osjećaja, koji povezuju dijete sa svime što ga okružuje, izaziva unutarnja iskustva i aktivira cijelo biće

 

U odgojno – obrazovnom procesu važno je poticati one aktivnosti i sadržaje koji su zanimljivi djetetu a povezani sa ekološkim razvojem, uzimajući u obzir dob, interes, opće i posebne potrebe, sveukupne intelektualne i druge potencijale djeteta.

Na osnovu planiranja odgojno obrazovnog rada i globalnih zadaća, vidljivo je da ekološki odgoj :                                                              

 • nije izdvojen iz cjeline odgoja
 • nije izdvojen iz cjelovitosti razvoja
 • vrlo učinkovito djeluje na razvoj svih kompetencija djeteta unutar kurikuluma djeteta
 • uključuje sve senzorne modalitete djeteta – dijete je cjelovito biće
  • načela: slušati – čuti, gledati – vidjeti, mirisati – osjetiti miris, kušati – osjetiti okus, dirati – osjetiti dodir, uočiti, povezati, steći i izmijeniti iskustvo, izraziti se, zauzeti stav
 • omogućava doživljavanje svijeta kao cjeline (prirodni okoliš = životna cjelina)
 • svojim sadržajima potiče sve vidove dječjeg stvaralaštva i komunikacije (iskustveni doživljaji prirode i njenih elemenata potiču djecu da o njoj pričaju, pjevaju, izražavaju se likovno, pokretom, glazbom, korištenje otpadnih materijala, )                                                 

 

PRIRODA kao najlogičnije   okružje u kojem vlada : harmonija, sklad boja, oblika, zvukova i pokreta, odmjerenost, ritam i red pod pretpostavkom da smo je očuvali upravo EKOLOŠKIM ODGOJEM GENERACIJA .

Ekološke aktivnosti u predškolskoj dobi

Problem onečišćenja i ugrožavanja životne okoline izrazito je raširen, osobito u urbanim sredinama gdje su djeca lišena izravnog kontakta s prirodom. Razvijanje i sustavno podržavanje ljubavi prema okolini promatranjem, uočavanjem i djelovanjem nužna je potreba odgoja i obrazovanja u ranom predškolskom odgoju.

Da bi dijete prihvatilo te prirodne zakonitosti, trebamo mu omogućiti spontano učenje kroz otkrivanje svijeta, istraživanjem i stjecanjem neposrednog iskustva, te stjecanje spoznaje o međuovisnosti svih bića na svijetu.

Predškolska djeca mogu prihvatiti sljedeće prirodne zakonitosti:

 1. Ekologija je proučavanje staništa, doma, kuće…
 2. Naš je fizički okoliš sve što nas okružuje, a sastoji se od zemlje, vode, zraka i sunčeve energije.
 3. Svaka biljka i životinja nužan je i pripadajući dio okoliša. Za svoje se održanje koristi njime, ali mu zauzvrat i daje pa se na taj način ostvaruje prirodna ravnoteža života na zemlji.
 4. Živi organizmi u svom okolišu međusobno ovise jedni o drugima.
 5. Uzajamnost života ovisi o uvjetima u kojima se ostvaruje (tlo, sunčeva energija, voda, odnosi biljaka i životinja, biljaka i biljaka i životinja i životinja).
 6. Čovjek je specifična vrsta života na planeti. Ima snagu razuma i emocija koje mu pomažu planirati okoliš, mijenjati ga i brinuti se o njemu.
 7. Priroda stalno mijenja svoj izgled.
 8. Čovjek mijenja svoju prirodu, ali njegovo djelovanje može biti konstruktivno ili destruktivno.

Planirane aktivnosti u kojima će dijete razvijati ekološku svijest odnosno stvaranje ekološki osjetljive osobe:

 1. Pratiti drveće iz obližnjeg parka kroz sva godišnja doba - kako rastu, cvjetaju, gube lišće, otkriti tko na njemu živi i sl.
 2. Saditi biljke – posaditi biljke u manje vaze na prozorskoj dasci, dijete tako učiti o životnim ciklusima prateći biljku od sjemena do plod
 3. Pričati o kućnim ljubimcima - životinje oplemenjuju naš dom, djecu uče brizi o drugima i odgovornosti suživota
 4. Istražiti prirodu – šetnje, otkrivanje s djetetom nova mjesta u prirodi
 5. Igrati se laboratorija – tražite zajedno odgovor zašto voda u našim rijekama nije više čista, što se događa kad u vodu bacimo papir, plastiku
 6. Stari papir baciti za to predviđene posude
 7. Skupljati ambalažu, i s njom upotpuniti igru djece – lijepljenjem kutija mogu nastati vlakovi, ceste, kuće… obojiti ih i dati im drugi život
 8. Čuvati vodu kod obavljanja kućanskih polova – pranja ruku ili zuba
 9. Zimi se brinuti o pticama iz vašeg susjedstva – spremiti im mrvice kruha, izraditi kućicu za ptice
 10. Izraditi eko papir, igrati se njime, od njega napravite čestitke pa svoju eko ideju poslati drugima, i tako šireći ekološku svijest
 11. Izrađivati letke sa eko porukama
 12. Uređivati i obnavljati oglasni pano eko škole
 13. Provoditi izlete i posjete šumama, ekološkim imanjima
 14. Suradnja sa stručnjacima koji mogu obogatiti spoznaju o eko aktivnostima i ekološkom bogatstvu ali i opasnostima koje postoje.
 15. Voditi eko-dnevnik uz aktivno sudjelovanje svih : djece, odgojiteljica, radnika Vrtića, obitelji i šire

STVORANJEM OKRUŽENJA ZA RAZVOJ EKOLOŠKE SVIJESTI kod djece stvaramo svjesnost međuodnosa svih živih i neživih bića na našem planetu. Ekološkim aktivnostima i osobnim uzorom, utječemo da dijete postaje osoba koja će znati cijeniti sebe i svoj okoliš.

Odabrana osnovna tema :

Otpad

Cilj : uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, upoznati se sa vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada, upoznati se sa recikliranjem otpada, pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.), uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša, osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijest kod djece i odraslih

Unutar osnovne teme planirano je obogaćivanje spoznaje i povezivanje sa aktivnostima i sadržajima na temu vode i zdravlja.

 

aktivnosti

nositelji

vrijeme realizacije

    što je otpad, a što smeće

odgojiteljice

djeca

roditelji

rujan

listopad

studeni

    Vrste otpada

    razvrstavanje, odlaganje, oporaba otpada

   recikliranje i ponovna uporaba

   uključivanje obitelji u sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova

 

odgojiteljice

djeca

roditelji

rujan

listopad

studeni

    Praćenje i bilježenje količine otpada ( u kilama prema vrsti otpada)

 

eko patrola

spremačica

tajnik

odgojiteljica

tijekom godine- svaka dva mjeseca

    Eko mašta – može svašta“ – kreativne radionice sa otpadnim materijalima u funkciji informiranja uže i šire zajednice, igre djeteta i razvoja kompetencija (izradi igračku, ukras, pomagalo….)

 

eko patrola

spremačica

kuharice

odgajateljice

djeca

tijekom godine i uz prigodne datume

    Istraživanje : vrijeme razgradnje : plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi )

 

odgajateljice

djeca

eko patrola

roditelji

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

   Briga o životinjskom svijetu povezano sa promjenama u prirodi : Izrada kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada hotela za kukce, pojilišta za pčele, cvjetnjaka za leptire

   suradnja sa udrugom za napuštene životinje Spas : sakupljanje starih deka, majica, posuđa, ručnika

    Briga o cvjetnjaku vrtića - Bio otpad za naš cvjetnjak

 

spremačice

djeca

odgajateljice

roditelji

udruga Spas

tijekom godine

    Putujuća bilježnica – informiranje i uključivanje obitelji u različite ekološke aktivnosti

 

odgajateljice

djeca

roditelji

tijekom godine

   Uređivanje igrališta u blizini vrtića

   Ciljana šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada

   Jedan dan sa doktorom šumarstva – opasnosti odlaganja otpada za šumu, biljke i životinje

   Akcija čišćenja vrtićkog ali i šireg okruženja

   Akcija sakupljanja plastičnih boca, djeca bilježe količinu i odlažu na predviđeno mjesto, spremačice vrše zamjenu boca

 

ravnateljica

odgojiteljice

eko odbor

vanjski suradnici

 

 

veljača

    Mali izumitelji : IZUMI za manje otpada

odgajateljice

djeca

prosinac

siječanj

veljača

  izrada plakata, letaka, brošura, eko poruka

odgajateljice

djeca

radnici vrtića

tijekom godine

    istraživanje i pronalaženje pisanih podataka povezanih sa temom i općenito za izgradnju ekološke svijesti : putem interneta, enciklopedija, stihova, priča, časopisa    samostalni pisani uradci na osnovu doživljaja i spoznaje

ravnateljica

pedagoginja

odgajateljice

djeca

roditelji

tijekom godine

   izleti u prirodu i eko imanja

ravnateljica

odgojiteljice

roditelji

turistička agencija

listopad 2015.

travanj 2016.

 

Nositelji :

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,eko patrola, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, šira zajednica

Tijek provedbe :

-          Tijekom pedagoške godine od rujna 2015. do lipnja 2016.

 

Voda

Cilj : uočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet, upoznati se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razlike između pitke i otpadne vode, razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode, stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet, provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode, uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu

 

aktivnost

nositelji

vrijeme realizacije

 • Što sve voda može (istražujemo s Figom)

 

odgajateljice

djeca roditelji

rujan

listopad

ožujak

 • Naša hidrocentrala (posjeta hidrocentrali)

 

ravnateljica

odgajateljice

djeca

ožujak

 • Kako štedjeti vodu
 • Mjerenja potrošnje (koliko dugo voda teče za vrijeme osobne higijene)
 • Bilježenja potrošnje vode

 

eko patrola

spremačica

tajnik

odgajateljice

tijekom godine – svaka dva mjeseca

 • Štednja vode u sanitarnim prostorijama

 

eko patrola

spremačica

odgajateljica

tijekom godine

 • Pokusi sa vodom
 • Što se otapa u vodi
 • Kako zagađujemo vodu – spoznajno istraživalačke aktivnosti

odgajateljice

kuharice

djeca

roditelji

tijekom godine

 • Život u rijeci i kamo rijeka odlazi
 • Obilježavanje Dana voda –izlet u prirodu

 

odgajateljice

djeca

radnici Vrtića

listopad

ožujak

 • Igrokazi za djecu : Eko-eko, Pismo iz Zelengrada

odgajateljice

djeca

kazalište

prosinac

travanj

 • Aktivnosti umjetničkog promatranja i slušanja povezane sa temom vode (slušanje glazbenih instrumentalnih cjelina,priče, pjesme, filmovi, predstave npr. Ljubičasti zmaj i lutkarski studio Kvak )

 

pedagoginja

ravnateljica

odgajateljice

djeca

tijekom godine

 • Sakupljanje kišnice i zalijevanje i uređivanje vrtićkog cvjetnjaka
 • Izrada cvjetnjaka kod kuće

spremačice

odgajateljice

eko patrola

djeca

roditelji

listopad

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

 • Posjeta vodocrpilištu i upoznavanje sa postupkom pročišćavanja vode (što mi možemo učiniti?)

 

ravnateljica

odgajateljice

suradnici-stručnjaci

 

ožujak ili

travanj

 

Tijekom pedagoške godine 2015./16., osim već planiranih tema Otpad i Voda, odlučili smo se na osnovu dječjih mogućnosti, interesa i na osnovu zapažanja i izjava djece i roditelja za odabir aktivnosti na temu Zdrav život.

One su dio svakodnevnice i nezaobilazan segment svih sadržaja i aktivnosti unutar ranog predškolskog odgoja i njima se ostvaruje djetetovo pravo na zdravlje.

Polazište :

 • Rani početak. Djeca nauče i osjete koristiti fizičke aktivnosti i zdravog načina života u dobi od druge do šeste godine te razviju pozitivne životne navike koje se prenose u odraslu dob.
 • Timski rad. Nijedan roditelj, djed, baka, odgojitelj ili liječnik ne može to postići sasvim sam. Kako bismo postigli trajan učinak na dječje zdravlje, treba nam pomoć svih najvažnijih ljudi u dječjem životu.

Iz knjige “Aktivnosti,igre, vježbe i savjeti o prehrani”, S. Virgilio

USMJERENOST PREMA DOBROBITI DJETETA

Osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit je povezana sa subjektivnim osjećajem

 • Biti zdrav
 • Zadovoljan
 • Osjećati se dobro

Aktivnosti i sadržaji u funkciji globalnog planiranja zadaća očituju se kroz :

 • Razvoj motoričkih vještina
 • Ciljane šetnje, boravak na svježem zraku

Usvajanje

 • Higijenskih navika
 • Prehrambrenih navika i pozitivnog stava prema raznolikosti hrane
 • Kretnih navika

Zdravlje

CILJ: uočiti povezanost hrane i zdravlja,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, sudjelovati u izradi jelovnika, upoznati poremećaje prehrane, omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, omogućiti informacije o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti.

 

 

 

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

Izjave djece o njihovim prehrambenim navikama i upoznavanje roditelja sa dječjim izjavama

 

odgojiteljice, zdravstveni voditelj djeca

listopad/studeni

obilježavanje Dječjeg tjedna- pravo djeteta na zdravlje

susret sa Super srcem i stomatologom

odgojiteljice, ravnateljica, Društvo naša djeca Varaždin, djeca

listopad

hodanje i šetnja do šume i uočavanje dobrobiti aktivnosti za osjećaj ugode

odgojiteljice

djeca

tijekom cijele godine

izlet u prirodu, povezivanje sa Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje – prednosti ekološkog načina proizvodnje hrane, zdrava prehrana

ravnateljica

odgojiteljice

djeca

turistička agencija

listopad, travanj

Izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura

odgojiteljice i djeca starijih skupina

siječanj

Sudjelovanje u izradi jelovnika

ravnateljica, zdravstvena voditeljica, odgojiteljice, djeca, roditelji

tijekom godine

mogućnost svakodnevnog konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda

ravnateljica

tijekom godine

Voće i povrće u našoj prehrani-izrada kutića zdrave prehrane

odgojiteljice, djeca, roditelji

svibanj

Zdravi život – izrada plakata

odgojiteljice i djeca starijih skupina

studeni, prosinac

radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje

odgojiteljice, spremačice, kuharice, djeca, medicinska sestra

tijekom godine

Važnost tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja – igre i radionice za djecu i roditelje

ravnateljica, medicinska sestra, odgojiteljice

travanj, svibanj

U zdravom tijelu, zdrav duh – sudjelovanje na Olimpijadi dječjih vrtića

vrtić, djeca, športska udruga grada Varaždina

svibanj

 

 

 

Praćenje će se odvijati izdvojeno ali u sklopu samovrednovanja i vrednovanja odgojno obrazovnog rada u starijim skupinama, koje su nosioci programa Eko škole.

U praćenju sudjeluju odgojiteljice, djeca starijih skupina,eko patrole, ostali radnici uključeni u program i članovi odbora.

Eko patrola će se mijenjati, kako bi bila uključena aktivno sva djeca. Promjene će biti usklađene sa provedbom određenih zadataka, uzimajući u obzir da se izmjene sva djeca i odgojitelji koji su u programu.

Načini praćenja :

 • Eko-dnevnik
 • Foto dokumentacija
 • Video zapisi
 • Plakati
 • Dječji radovi i dječje izjave
 • Didaktičke igre koje su nastale tijekom rada
 • Mape aktivnosti ili projekata
 • Izjave roditelja – korisnika
 • Anketni upitnici
 • Panoi ekoloških aktivnosti u prostoru vrtića

Vrijeme praćenja : tijekom pedagoške godine.

 

 

Zadaće planirane u sklopu eko programa, provoditi će se unutar zadaća Plana i programa odgojno-obrazovnog rada Vrtića .

Provodit će se tromjesečno i tjedno planiranje uz tjedne valorizacije rada.

Aktivnost, sadržaji i poticaji biti će prilagođeni promjenama u okruženju, dječjim interesima i mogućnostima uz poštivanje psihofizičkih osobina djeteta određene dobi.

Kao takve nemaju strogu određenost kada će se provoditi, već su podložne prilagodbi i promjenama uz naglašavanje važnosti odvijanja samog procesa rada u kojem su djeca aktivni sudionici.

U tijeku provedbe programa važno je osvijestiti da :

 • je igra osnovna aktivnost predškolskog djeteta i kao takva preduvjet razvoja ekološke svijesti
 • je potrebno stvarati uvjete za postupno razumijevanje pojedinih događaja u okolišu i razumijevanje njegovih utjecaja na život
 • kod djece treba polaziti od poznatog prema nepoznatom
 • prepoznati i poticati djetetove individualne interese i potencijale a različitosti usmjeravati za doprinos programa
 • je važno potaknuti radoznalost djece, sposobnost opažanja, razvoj spoznaje
 • omogućiti različite načine izražavanja i radnih aktivnosti

Obilježavanje datuma povezanih uz program eko-škole, doprinosi raznolikosti aktivnosti i sadržaja i njegovanju senzibiliteta za očuvanje prirode.

To su :

-          svjetski projekt Očistimo svijet (rujan) – aktivnosti usmjerene na održavanje čistoće okoliša u svome okruženju

-          Svjetski dan hrane (16 listopad) – stvaranje senzibiliteta i znanje o borbi protiv gladi, održivosti poljoprivrednih resursa, zdrava hrana za sve

-          Dan jabuka (22.listopad) – važnost prehrane i nestajanje starih vrsta jabuka

-          Dani zahvalnosti i Dani kruha (listopad )- uočavanje bogatstva koji nam daje Zemlja, proširivanje spoznaja vezanih uz narodne običaje i kulturnu baštinu

-          Međunarodni dan biološke raznolikosti (29. prosinac) – shvaćanje funkcije biljnog i životinjskog svijeta i prepoznavanje uzroka uništavanja. Aktivnosti koje potiču razvoj ekološkog ponašanja djece i ostalih prema održivosti biološke raznolikosti

-          Dan pješačenja

-          Svjetski dan voda (22 ožujak) – razvoj svijesti da je voda opće dobro, o potrebi čuvanja, zaštite od onečišćenja i štednje.

-          Dan planeta Zemlje (22. Travanj) – aktivnosti za uočavanje važnosti kontakta s prirodom i očuvanja prirodnog okoliša. Poimanje zajedničke odgovornosti za brigu i očuvanje naše planete.

-          Svjetski dan zdravlja ( jedan dan u periodu 7.-11. travnja) – sudjelovanje i provođenje akcija vezanih uz zdravlje ljudi i važnosti prehrane i kretanja, akcijama čišćenja okoliša

-          Svjetski dan zaštite čovjekova okoliša (5. lipanj) – aktivnosti i sadržaji za razvoj spoznaje o ekološkom ponašanju, izmjenu spoznaja i poticanje stvaralačkog izražavanja dječje ekspresije povezane uz okoliš.

 

 

Provodit će se putem :

-          Stalnog i povremenog oglasnog panoa Eko-škole

-          Obilježavanja projektnog dana - dana Eko-škole

-          Letaka sa prigodnim porukama, spoznajama

-          Akcija popraćenih različitim medijima

-          Web stranice Vrtića

-          Mrežne stranice programa (eko.lijepa-naša.hr)

-          Određivanje znaka-loga Vrtića

 

 

Pri određivanju eko-kodeksa, uvažavati će se prijedlozi i doprinos svih sudionika u provedbi programa, a na osnovu spoznaja i stavova koji su se razvijali tijekom provedenih aktivnosti.

Eko kodeks će biti postavljen na pano Vrtića i biti dostupan svima koji uđu u vrtić

Ujedno će biti i dio web stranice Vrtića.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00