PROGRAMI KOJE PROVODI VRTIĆ

PROGRAMI KOJE PROVODI VRTIĆ

Vrtić provodi redoviti cjelodnevni deset satni program.

Osim redovitog programa provode se i kraći programi:

 • program predškole
 • program glazbene igraonice
 • scensko-dramski program

Kraći programi su uključeni u svakodnevni rad sa djecom unutar redovitog deset satnog programa, a prema interesima koje pokazuju djeca i poštivanje dobi djeteta. kraće programe ne ističemo posebno, niti ih naplaćujemo od roditelja.

Svi navedeni programi su verificirani u skladu sa Zakonskim propisima vezanim uz rani predškolski odgoj i naobrazbu.

Bez obzira o kojem se programu radi, zadaće će se ostvarivati planiranjem i odabirom različitih sadržaja koji nisu strogo planirani već će se njihov odabir provoditi na temelju interesa i inicijative djece.

Važno je tijekom rada ostvarivati fleksibilnost, prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djeteta pojedinačno ali i skupine i na kraju vrtića.

To podrazumijeva integrirani pristup planiranja i poimanje djeteta kao cjelovitog bića.

Prvenstveno, kod planiranja stalno treba imati u vidu da je rani odgoj otvoren, dinamičan i razvojan, a time podložan promjenama, a ne strogo planiran.

Odgojno- obrazovni rad planira se na način da se /je:

 •  Dijete aktivno sudjeluje u promišljanju i ostvarivanju sadržaja
 •   Uzima se u obzir inicijativa djece
 •   Stvaraju se uvjeti za ravnopravnu komunikaciju djece i odraslih uz poštovanje prava i individualnih sloboda djece
 •   Omogućivanje izbora različitih sadržaja
 •   Poticanje aktivnih oblika učenja u kojima dijete uči putem aktivnosti u kojima dijete istražuje, otkriva i aktivno stječe znanje
 •   Dokumentiranje djetetovih aktivnosti, izjava, radova, ponašanja na osnovu promatranja djece
 •   Osmišljavanje poticajnog socijalnog okruženja
 •   Ostvarivanje uvjeta za razvoj komunikacijskih vještina
 •   Stvaranje ozračja u kojem se razvija socijalna kompetencija djece
 •   Prihvaćanje i razumijevanje različitosti (odgojitelj u odnosu na dijete i dijete u odnosu na ostalu djecu i odrasle)
 •  Raditi na izgradnji kvalitete odnosa i komunikacije svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
 •   Poticanje djece na aktivno sudjelovanje u društvenom životu, uz stvaranje uvjeta na slobodno iznošenje mišljenja i slobodu izražavanja djece i odraslih
 •   Izgradnja osobnog, kulturnog i nacionalnog identiteta
Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00