REZULTATI NATJEČAJA OD 27.09.2018. DO 04.10.2018. - zaključci upravnog vijeća

Napomena : svi kandidati koji su se javili ispunjavali su uvjete tražene Natječajem.

REZULTATI NATJEČAJA OD 27.09.2018. DO 04.10.2018.

ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA

održanog 05.10.2018. u Varaždinu.

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se zapisnik sa 7./18 sjednice Upravnog vijeća.

 

  1. Donosi se odluka o zasnivanju Ugovora na puno određeno radno vrijeme na mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju sa Janom Grabar.
  2. Donosi se odluka o zasnivanju Ugovora na nepuno određeno radno vrijeme na mjesto pomoćnika djetetu s poteškoćom u razvoju sa Dunjom Jakopan i Niom Hanžek
  3. Donosi se odluka o zasnivanju Ugovora na puno neodređeno radno vrijeme na radno mjesto servirka/ spremačica sa Snježanom Novak Magić
  4. Donosi se odluka o zasnivanju Ugovora na puno neodređeno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj djece rane i predškolske dobi sa Ivanom Vitez i Ivanom Hrman.
  5. Prihvaćen je Sporazum o otkazu ugovora Danijele Brkušanin i Dječjeg vrtića - Vrtić Panda

 

Milan Rajković

 

KLASA: 601-05/18-01/011

Varaždin, 05.10. 2018.

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: