Rezultati natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na puno neodređeno radno vrijeme-1 izvršitel/ica i puno određeno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

Z A P I S N I K

Sa 4. sjednice Upravnog vijeća u prvom mandatu

održane dana 18.06.2018.godine

u prostorijama „Dječjeg vrtića – Vrtić Panda”

s početkom u 16:00 sati

 

Nazočni;

Izočni:

Ostali nazočni: ravnateljica Mirjana Rajković

 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik Upravnog vijeća, svima želi dobrodošlicu, te puno uspjeha u radu. Napominje da je to četvrta sjednica u 2018. godini , u prvom mandatu Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi članovi Upravnog vijeća, a što znači da ima kvorum te da mogu donositi pravovaljane odluke i predlaže slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1.    Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
  2.    Donošenje odluke o prijemu u radni odnos na osnovu Natječaja za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja/ice na puno određeno radno vrijeme na 6 mjeseci, 1 izvršitelj/ ica i puno neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica
  3.    Pitanja i prijedlozi - Razno

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi na razmatranje pojedine točke.

Z A K L J U Č A K

  1. Usvaja se zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća.

 

ZAKLJUČAK

Na radno mjesto odgojitelja/ice na puno određeno radno vrijeme  jedna odgojiteljica koja nema položen stručni ispit, na period od pet mjeseci.

Prava na žalbu je unutar zakonskog roka.

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00