UPRAVNO VIJEĆE - 30.05.2018.

Z A P I S N I K

Sa 3. sjednice Upravnog vijeća u prvom mandatu

održane dana 30.05.2018.godine

u prostorijama „Dječjeg vrtića – Vrtić Panda”

s početkom u 8,00 sati

Nazočni;

 

Izočni:

 

Ostali nazočni: ravnateljica Mirjana Rajković

 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik Upravnog vijeća, svima želi dobrodošlicu, te puno uspjeha u radu. Napominje da je to druga sjednica u 2018. godini , u prvom mandatu Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi članovi Upravnog vijeća, a što znači da ima kvorum te da mogu donositi pravovaljane odluke i predlaže slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća
  2.    Prihvaćanje odluke o rasporedu korištenja godišnjih odmora radnika Dječjeg vrtića-   Vrtić Panda
  3.    Donošenje odluke o raspisivanju Natječaja za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja/ice na puno određeno radno vrijeme na 6 mjeseci, 1 izvršitelj/ ica i puno neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica
  4.    Pitanja i prijedlozi - Razno

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi na razmatranje pojedine točke.

Ad 1.

 

Zapisnik sa prethodne, odnosno 2. sjednice Upravnog vijeća pročitan je svim članovima

i na njega nitko od prisutnih nije imao primjedbi.

Nakon kratke rasprave jednoglasno je donijet

 

Z A K L J U Č A K

  1. Usvaja se zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća.

 

Ad 2.

 

Ravnateljica Vrtića upoznaje članove Upravnog vijeća sa rasporedom korištenja godišnjih odmora radnika . Napominje da je vodila računa o potrebama organizacije rada i mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. Ujedno obavještava da će svi radnici biti upoznati s rasporedom i pravom vrtića na izmjene u slučaju potreba organizacije odgojno obrazovnog rada.

Članovi vijeća pristupaju glasovanju javno i odluka je donesena jednoglasno.

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Donesena odluka o prihvaćanju rasporeda godišnjih odmora radnika , Dječjeg vrtića- Vrtić Panda“ Varaždin za 2018. godinu.

 

 

Ad 3.

 

Povezano sa brojem djece polaznika vrtića i izvršenih upisa ukazala se potreba za zapošljavanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi. Ravnateljica predlaže raspisivanje natječaja prije ljetnih mjeseci kako bi se lakše realiziralo korištenje godišnjih odmora i nesmetano odvijao odgojno obrazovni rad. Na osnovu procjene i rasprave na Odgojiteljskom vijeću ukazuje se potreba za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja/ice na puno određeno radno vrijeme na 6 mjeseci, 1 izvršitelj/ ica i puno neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica.

Nakon kraće rasprave prijedlog ravnateljice je jednoglasno prihvaćen.

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Prihvaćena odluka ravnateljice o raspisivanju Natječaja za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja/ice na puno određeno radno vrijeme na 6 mjeseci, 1 izvršitelj/ ica i puno neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

 

  1. Ad.4.

 

Pitanja i prijedloga nije bilo.

 

Završeno u 9, 00 sati.                                                  

 

 

Zapisničar- Suzana Baroš      

_________________                                                              PREDSJEDNIK UPRAVNOG

                                                                                                      VIJEĆA- Milan Rajković

                                                                                                 ________________________

                                                                                              

KLASA: 601-05/18-01/03

Varaždin, 30. svibanj 2018.

 

 

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00